Phù phiếm

Xã hội Việt Nam rất trọng bề ngoài và vật chất nhưng làm sản phẩm ra rất là yếu, thiếu, giựt lắc. Kết quả phải mua rất mắc và bán sản phẩm rất rẻ. Kiểu mua 9 bán 1, bảo sao dù trọng bề ngoài và vật chất nhưng chỉ số ít đạt được, tạo ra xã hội sống tranh giành bề ngoài và vật chất, dù chúng chỉ là phù phiếm.