Phát triển & Văn minh

Phát triển hay không thì coi nơi đó người ta ngủ có cần khóa cửa hay không, văn minh hay không thì coi nơi đó người ta nói chuyện có thân thiện hay không. Cứ mà cứ nhìn vào vật chất, trên hình ảnh mà phán nơi đó văn minh, phát triển là thấy ngu người rồi.