Ông thần

Cơ chế xã hội tư nhân tạo ra những “ông thần” giỏi một mảng và kém các mảng còn lại, nhờ sự thay đổi thị trường một số “ông thần” nổi lên hay chìm xuống. Nhưng nổi lên không có nghĩa là định hướng được thị trường theo mình mãi nếu không giỏi các mảng còn lại.

asphalt road between pine trees

Thị trường luôn muốn nhưng “ông thần” hoàn hảo giỏi về mọi mặt, giỏi ở đây bao gồm chất lượng sản phẩm, cảm xúc và sự kết nối với thị trường. Thiếu một trong ba yếu tố trên thị trường sẽ tìm “ông thần” khác thay thế.

[su_quote]Đa số “ông thần” sớm nở tối tàn là do bị ngáo ảo tưởng, mới chỉ mới có một yếu tố trên hoặc giả bộ rằng mình có các yếu tố trên mà đã cho rằng mình định hướng thị trường, ông thần this, ông sao that.[/su_quote]