Nơi sống

“ Chuyển nơi sống thì phải làm thuê người khác, chuyển suy nghĩ thì phải đọc thuê sách người khác, chuyển ngôn ngữ thì phải nói thuê lời người khác, chuyển người ‘yêu’ thì phải yêu thuê người khác. Mỗi lần chuyển là mỗi lần chậm hơn người khác, họ làm trước thì họ đã đi trước một bước. Đến cuối cùng không có cái gì thuộc về mình, vì toàn đi theo người khác. ”