Nội hàm

Bản thân muốn đi nhưng buộc phải ngồi và bản thân muốn ngồi mà buộc phải đi là tréo ngoe, là không đồng bộ, là không ổn định. Bản thân không ổn định thì đối ngoại cũng không ổn định, điều này đúng với hầu hết mọi trường hợp, từ bản thân, từ công ty, từ quốc gia. Nghĩa là bên trong bản thân, công ty, quốc gia ổn định thì đối ngoại cũng ổn định. Tóm lại nội hàm chưa ổn định thì đừng vội mà phán xét, nguyên tắc cơ bản nhưng mà đôi khi cả đời cũng không học được.