Những điều gây tổn hại sinh mệnh

Chưa hiểu mà cho rằng mình đã hiểu.

Chưa lớn mà nghĩ tưởng mình lớn hơn người khác.

Chưa giàu mà xài vượt những gì có thể tái tạo.

Chưa đẹp mà nghĩ tưởng mình cao quý hơn người khác.

Chưa tốt mà nghĩ tưởng mình có quyền phán xét người khác.

Chưa cao mà nghĩ tưởng coi thường người khác.

Chưa an yên mà nghĩ tưởng vậy là ổn định.

Chưa nói chuyện chính mình mà hay nghĩ tưởng người khác.

Chưa lắng nghe quan sát mà nghĩ tưởng mọi thứ mình làm cho người khác là cần thiết.

Chưa thích bất kỳ ai mà nghĩ tưởng mọi người phải thích mình.

Chưa cho đi gì mà nghĩ tưởng mình yêu người khác.

Chưa chữa lành cho mình mà nghĩ tưởng mình thương người khác.