Vi tính

“ Nhờ máy vi tính, chúng ta đã giải quyết được nhiều vấn đề hơn và chúng ta kết nối được với nhiều con người hơn. Nhưng vấn đề vẫn nhiều hơn và con người vẫn nhiều hơn. Vậy có chăng cách giải quyết của chúng ta có vấn đề và cách kết nối của chúng ta chưa thật nhân văn ? ”