Nhạt

Thiếu muối gây nhạt, người nhạt quá pha muối cũng loãng, một lời khen không bao giờ đủ để tin, một lời chê cũng là đủ oán cả đời.