Nhân tài

“ Nhân tài là nguyên khí, là tinh túy của một quốc gia. Biết bao đời vua chúa đánh mất tinh túy của quốc gia và nguyên khí của mình mà vong thân bại quốc. ”