Người Mỹ

Đặc điểm chính trị của Mỹ đó là sự thay đổi, có thể là thay đổi tốt hơn hoặc không tốt hơn nhưng nhất thiết là phải thay đổi, đơn cử như tổng thống không bao giờ tại vị quá 2 nhiệm kỳ. Mục đích đơn giản là tránh sự chuyên quyền, tuy nhiên việc cứ thay đổi khiến cho không biết đến khi nào mới đạt đến điều tốt thật, cũng như không biết khi nào chạm đáy thật.

Lòng vòng cũng khiến cho các lục đục không thể sửa cũng như các cải tiến không thể thông suốt. Vậy nên không thể trông mong Mỹ là nước lãnh đạo thế giới được, chỉ có thể là Mỹ có tiềm lực môi trường có sẵn do thụ hưởng từ Châu Mỹ xưa, việc lòng vòng cũng có thể xoay cạn nguồn môi trường sẵn có đó, vậy nên việc ai là tổng thống cũng không hề quan trọng vì cốt yếu gốc rễ tư duy người Mỹ đã như vậy, chỉ có là bây giờ nó có vẻ đúng nhưng cũng có vẻ sai như chính sự thay đổi không biết khi nào đúng, khi nào sai của họ, chỉ miễn là có thay đổi!