Người dùng

Những gì xàm đế, tào lao, dung tục, vẻ ngoài, hình thức, miễn phí rất dễ dc đón nhận chứng tỏ lượng lớn người dùng như trên và những người nổi lên nhờ vậy cũng là nhờ quá nhiều những người dùng như trên.