Ngừng

Ngừng dùng những chữ này, hãy thay bằng những chữ này:

Thích = giống
Tôi thích bạn = Tôi giống bạn

Yêu = vui
Tôi yêu bạn = Tôi vui với bạn

Thương = làm lành
Tôi thương bạn = Tôi làm lành với bạn