Ngu người

Phấn đấu sao cho giàu đẹp mà quên phấn đấu sao cho bớt ngu người thì cũng chỉ để trưng bày, ngày qua ngày áo lụa phòng mát nhưng đứng đó mãi như người vô tri.