Ngáo ngơ

Sống mà luôn luôn sẵn sàng gây lỗi, gây đau đớn, gây tổn thương, gây mất mát cho loài khác, nhưng lại luôn luôn không sẵn sàng nhận lỗi, nhận đau đớn, nhận tổn thương, nhận mất mát lên mình… Vậy không phải là sống nữa mà là sống lỗi, sống lỗi đến khi lỗi đến thì làm như mình không gây lỗi gì, không gây đau đớn gì, không gây tổn thương gì, không gây mất mát gì cho loài nào…

stop making stupid people famous signage

Trong khi việc không, chưa, biết nhận ra đó không cho thấy người đó không thật sự gây lỗi gì, không thật sự gây đau đớn gì, không thật sự  gây tổn thương gì, không thật sự gây mất mát gì cho ai, mà điều đó chỉ cho thấy rằng người đó thiếu quan sát, thiếu quan tâm, thiếu quan điểm rõ ràng. Mà còn làm như vẻ là mình vô tội, vô can, vô dùm nữa thì còn cho thấy mình là trẻ con, ngây ngô, ngáo ngơ, vô trách nhiệm, vô hiểu biết hơn nữa.