Ngáo chữ

Đọc nhiều nhiều khi dẫn đến ngáo chữ do chỉ tiếp thu 1 chiều, giao tiếp 2 chiều nhiều khi còn không tiếp thu huống hồ chi tiếp thu 1 chiều.