Những kiểu nói chuyện đi vào lòng đất

Nói chuyện không nhìn vào mắt đối phương.Nói quá nhiều về bản thân, lơ là đối phương.Nói quá nhanh, nói kiểu học thuộc bài.Nói quá nhỏ, thiếu tự tin.Ngại nói, khép mình, muốn người khác nói trước.Sợ nói, sợ sai, sợ người khác không hiểu.Nói về nhu cầu của mình, không quan tâm nhu cầu đối phương.Nói chuyện sân giận, nói đom đặt, cảm xúc lấn át.Nói lập đi lập lại, có một chuyện nói hoài.Nói kiểu điều tra, tra hỏi người khác có làm lỗi gì với mình.Nói dò xét, sợ người khác nguy hại.Nói nhát gừng, không muốn giao tiếp.Nói chuyện lợi ích, có lợi mới nói, không có lợi thì không nói.Nói chuyện phiếm, chuyện người khác, chuyện vô nghĩa, vô thưởng, vô phạt.Nói chuyện như người vô tri, vô nhận thức, vô ý thức.Nói chuyện ganh tị, tị nạnh, so sánh, hiềm khích.Nói chuyện hãm hại, dìm hàng, bè phái, cách ly.Nói chuyện không hiểu, không chịu tìm hiểu, phán bừa, đoán già đoán non.Nói chuyện không đúng ngữ pháp, chủ ngữ, vị ngữ, câu cú.Nói kiểu biết tuốt, khinh người, nghĩ người khác không biết gì.Nói chuyện khinh bai, hạ thấp, coi thường.Nói chuyện châm…

You must be log in to view this content.