Môi trường tự nhiên

“ Trong môi trường tự nhiên, năng lực sinh tồn là năng lực quan trọng, trong đó khả năng thích nghi với mọi điều kiện môi trường là điều kiện cần. Để có khả năng thích nghi cần có kiến thức nền tảng trên mọi lĩnh vực tự nhiên và sinh tồn. Nếu chỉ mạnh một lĩnh vực, khả năng thích nghi khi môi trường thay đổi sẽ chậm, khả năng sống sẽ thấp. ”