Môi trường làm việc

“ Môi trường làm việc hiệu quả là môi trường nam giới làm việc với nam giới, nữ giới làm việc với nữ giới. Thời gian còn lại là thời gian họ tìm hiểu nhau. Giới nào ra giới đó, cùng giới làm việc nhau hiệu quả bội phần, khác giới tìm hiểu nhau hấp dẫn bội phần. ”