Mở & Đóng

Văn phòng kiểu mở nhưng tầm nhìn kiểu đóng thì giống như ngồi làm mà như không làm.