Mất trí

Mất vật chất, của cải, người thân, không đáng sợ bằng mất trí, mất trí là tiền đề của mất tất cả, kể cả có vật chất, của cải, người thân, vì mất trí thì kể cả có hay không có thì như đang không tồn tại, dẫn dắt đến sự sụp đổ, tàn lụi.