Mất trí

Người làm vì mình và làm vì người khác có sự khác biệt to lớn, người làm vì mình làm 1 nhưng muốn nhận lại 10 hoặc 100 cho đến cấp số mũ, người làm vì người khác thì làm 1 muốn nhận lại 1 hoặc không muốn nhận lại gì. Làm vì mình mà còn nói làm vì người khác là lệch lạc, hoang tưởng, loạn thần, tâm thần, mất trí. Tâm trí thì tương đương với động vật, mất cơ hội trở về làm người.