Lương

Càng nghĩ cho mình lương càng thấp và ngược lại, càng nghĩ cho người khác lương càng cao, lương ở đây bao gồm tiền lương, lương tâm và thời gian.