60 tuổi

Đợi tới 60 tuổi mới nói chuyện cũng không ngoa, vì dưới 60 nói chuyện thường tạo “kẻ chạy đi” hơn là “người chạy lại”.