Loạn lạc

“ Thế giới loạn lạc do loạn giới, giới nam ở giới nam, giới nữ ở giới nữ, giới trẻ ở giới trẻ, giới già ở giới già, giới đồng tính ở giới đồng tính…

Một khi chưa thấu hiểu giới khác thì không ở cạnh nhau, không phát biểu chia rẽ nhau.

Vì một khi ở cạnh nhau sẽ chia rẽ nhau, đối giới nhau. Rồi lại phải bắt đầu lại giới khác từ đầu.

Dù cho giới nào đi chăng nữa phải đi đến tận cùng giới hạn của mình.

Để khi ở cạnh nhau, để khi phát biểu là một người biết yêu, biết thương, biết hiểu. ”