Lịch sử

Mỗi người là một tiểu thành tinh quay quanh trái đất, tùy vào “lịch sử” của mỗi người mà mỗi tiểu thành tinh sẽ có một sử tiến hóa/văn minh khác nhau. Việc có bộ luật riêng để sống chang hòa với các tiểu thành tinh khác nhau là việc của mỗi người, tuy nhiên người nào càng tự kỷ luật thì càng tiến hóa/văn minh, càng tự vô kỷ luật thì càng bớt tiến hóa/văn minh.

Tiến hóa/văn minh được gì thì đó là sự minh mẫn, khỏe mạnh, còn tiến hóa/văn minh là như thế nào đó là không cố sửa đổi lịch sử người khác một cách thô bạo mà đó chỉ là sự khuyên răn chỉ dẫn khi được hỏi, càng kém tiến hóa/văn minh càng thô bạo chỉnh sửa lịch sử người khác và càng tiến hóa/văn minh thì càng không thô bạo chỉnh sửa lịch sử của người khác. Cho nên việc cần làm của mỗi người đó là tự kỷ luật chính mình để càng được tiến hóa/văn minh và với người khác chỉ được đóng vai trò như là một người tham khảo chứ không được quyền sửa đổi thô bạo lịch sử của bất kỳ một ai.