Lắng nghe

Lắng nghe để giải quyết vấn đề cũng đúng, lắng nghe không cần giải quyết vấn đề cũng đúng, ví như phụ nữ nói vấn đề nhưng ko cần phụ nam giải quyết vấn đề, còn phụ nam nói vấn đề nhưng phụ nữ nghe chả giải quyết được gì. Vấn đề là đặt đúng người đúng việc, đừng bắt phụ nữ giải quyết vấn đề và đừng bắt phụ nam lắng nghe vấn đề dù thật sự phụ nào cũng cần biết lắng nghe/giải quyết vấn đề một cách chủ động.