Lâm sàng

Dịch hay không dịch gì những sản phẩm, dịch vụ, con người yếu kém cũng chết lâm sàng rồi, vượt vũ môn được thì hay không thì chết làm lại hơn là sống mà ngoi ngóp.