Làm gì

Nếu không quan tâm, không quan sát, không đồng cảm, không thấu hiểu, không chia sẻ… vậy thì người đó cũng không chắc họ sống làm gì, yêu làm gì, làm làm gì, chơi làm gì, hưởng làm gì…