Kỷ luật

Chưa làm điều gì vô kỷ luật không có nghĩa là sẽ không làm, tự tạo kỷ luật cho riêng mình hoặc đến một lúc nào đó sẽ bị ép buộc hoặc quá muộn để tạo kỷ luật cho riêng mình.