Kỳ lân

Đang thiếu một startup đạo tạo nhân sự chất lượng cao cho tất cả các ngành, một nhân sự chất lượng cao là khi giao tiếp hiệu quả và tiếp nhận thấu hiểu. Từ đó có thể lãnh đạo bản thân và người khác, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, đội nhóm nào mà có toàn những người như vậy thì còn hơn cả startup kỳ lân. Tuy nhiên một startup đào tạo ra những con người như vậy cũng phải là những người như vậy.