Kinh nghiệm

Kinh nghiệm là những cái chúng ta nghĩ về, viết về, nói về. Nếu không nghĩ về, viết về, nói về vấn đề gì hay có nghĩ về, viết về, nói về những vấn đề lung tung thì cho dù có kinh nghiệm bao lâu đi chăng nữa thì cũng là không có kinh nghiệm hoặc là kinh nghiệm lung tung.