Kinh doanh

“ Kinh doanh, mỗi người 1 nghề, nhiều người 1 việc ất việc ấy mất, mỗi người 1 vị, nhiều người 1 vị ất vị ấy mất. Không ai muốn làm mãi 1 việc, không ai muốn ăn mãi 1 món, khác biệt để sống cùng, để trải nghiệm, để hiểu biết. ”