Khởi nghiệp

“ Khởi nghiệp, sản phẩm chỉ là phụ, những con người tạo nên sản phẩm ấy mới là chính. Trong quá trình tạo nên sản phẩm nếu những con người ấy không kết nối, không tôn trọng, không đặt lợi ích chung cho từng cá thể sống cùng thành tinh này thì những sản phẩm làm ra đó cũng chỉ là rác. ”