Khởi nghiệp

Khởi nghiệp hiện nay là khởi nghiệp tạo ra vật chất, ai tạo ra nhiều vật chất nhiều người dùng thì người ấy được cho là thành công, tuy nhiên định nghĩa trên bỏ qua việc tái tạo lại vật chất, đồng thời cũng bỏ qua việc kết thúc cái khởi của nghiệp đó hay là thói quen đó. Hậu quả vật chất tồn đọng hay rác thải công nghiệp thì nhiều nhưng thói quen hay nhu cầu đó không kết thúc được, khiến cho nguồn tài nguyên khai thác được cạn kiệt trong khi nguồn tài nguyên không thể tái chế hoặc tái chế rất lâu tồn đọng. Kết quả phải sống chung với rác từ công nghiệp đến rác ngũ quan khiến cho ngũ quan càng lúc càng xấu, cơ thể càng lúc càng yếu đuối.