Khả năng tương tác tốt

Khả năng lắng nghe/tiếp nhận.

Khả năng viết/vẽ.

Khả năng từ/chữ thiện.

Khả năng cảm âm/cảm thanh.

Khả năng dẫn chứng/thuyết phục.

Khả năng phản hồi/phản biện.

Khả năng giải thích/định nghĩa.

Khả năng khích lệ/tin tưởng.

Khả năng dẫn dắt/chỉ dẫn.

Khả năng hài hước/tích cực.

Khả năng tìm hiểu/hỏi đáp.

Khả năng quan sát/nhận định.

Khả năng cảm thụ/xúc cảm.

Khả năng chia sẻ/cho đi.

Khả năng ghi chú/nhật ký.