How unconscious.

Từ thiện là viết/nói những từ/chữ thiện, chứ không phải là bỏ tiền, bỏ công… Bỏ tiền, bỏ công sau đó người bỏ lẫn người nhận tiếp tục dùng từ/chữ gây bão nhau thay vì bảo ban nhau thì bão nào chả hoàn bão. How unconscious.