Hạt giống

“ Một hạt giống mất khoảng 10 năm thành cây, một ý niệm mất khoảng 100 năm thành phố, một phương pháp sai mất thời gian gấp hơn 10 lần để sửa chữa. Phương pháp đúng thì chưa có, nên cần trải nghiệm và cải tiến liên tục, và cần được bồi đắp bằng tình yêu, tình gia đình, tình đất nước, tình nhân loài.. ”