Giống nòi

“ Nam nữ được thiết kế để duy trì giống nòi – không phải để giống nhau, gia đình được thiết kế để phát triển – không phải để kiềm hãm, con cái là độc bản – không phải là bản sao. Chung quy tôn trọng giới nhau, gặp nhau để yêu, rời nhau để sống. Mỗi người 1 việc, hợp lại để làm nhiều việc, mỗi người mạnh, gia đình mạnh, đất nước mạnh. ”