Giàu nghèo

Phát ngôn một cái là biết giàu hay nghèo, vật chất chỉ là một phần của sự giàu nghèo, giàu vật chất mà phát ngôn nghèo nàn thì không chóng thì chầy cũng nghèo.