Giao tiếp

Giao tiếp mới ở mức đúng ngữ pháp, đúng chính tả mới ở mức tiểu học, nhưng đi giao tiếp, làm việc nhan nhản. Kết quả sản phẩm làm ra học sinh tiểu học cũng làm được, trong khi đại học phải ở mức nói đúng, nói phải, cho thấy hoàn toàn không có trình độ đại học.