Giáo dục

Gíao dục bị động kiểu thầy nói trò nghe, trò nghe không hiểu không hỏi, thầy sai trò không nói, chỉ có làm gia công, làm sản phẩm sao làm lại người ta, làm sản phẩm là phải hiệu suất chứ không phải là làm dây chuyền.