Giáo dục

Giáo dục chỉ cần xây dựng một thư viện điện tử chỉ có nội dung đã qua kiểm nghiệm thực tiễn là đủ, người học có quyền truy cập, góp ý bất cứ lúc nào, không cần đến trường không cần người kèm cặp.