Ghen

Ghen không phải là yêu, ghen là ghen ghét khi người hạnh phúc hơn mình, yêu là thấy người khác hạnh phúc và mình cũng hạnh phúc.