Duyên & Sắc

Còn trẻ hay mắc chứng vô duyên dù đẹp, có tuổi thì mắc chứng xuống sắc dù duyên, tìm đỏ mắt cũng không ra người vừa duyên vừa nhuận sắc.