Đứa trẻ

Một đứa trẻ sẽ dành đồ chơi về cho nó nhiều nhất nhưng nó không chơi, nó sẽ phá hỏng đồ chơi, chơi một mình hoặc nếu có chơi cũng sẽ dành dựt với những đứa trẻ khác để chơi hỏng. Đứa trẻ đó không kẻ tuổi tác.