Đồng cảm

Có một sự khác biệt lớn giữ nói chuyện đồng cảm và nói chuyện không đồng cảm, để nói nói chuyện đồng cảm thì được lợi ích gì thì hãy nói chuyện với hơn vạn người không đồng cảm thì sẽ biết nói chuyện đồng cảm để làm gì.