Đồng cảm

Nếu có sự đồng cảm với người khác, đã loại bỏ phần lớn thời gian cho việc ghi nhớ các quy tắc, sách vở, pháp luật… Vì khi đó đã tự học hỏi, tự quan sát, tự đáp ứng được các nguyên tắc lịch sự một cách tự nhiên, không hề tốn công, tốn sức như những người không thể đồng cảm với người khác và phải cố gắng trang bị rất nhiều các quy tắc, sách vở, pháp luật… nhưng không hiệu quả.