Đòi hơn

Mới đi làm nói chuyện cứ như quản lý, chưa lập gia đình nói chuyện cứ như cha mẹ, lập gia đình nói chuyện cứ như ông bà. Hiện tại chưa thông mà cứ đòi hơn người khác là thể nào.