Định nghĩa

Yêu, thương, thành công, tiền, trưởng thành… là gì không định nghĩa được, nghe nói mà vẫn tin sái cổ, tới cổ đã nghẽn rồi làm gì tới não, ở đó mà não trái não phải.