Định nghĩa

Yêu là gì, sống, thành công, trưởng thành, đàn ông, đàn bà… là gì, không định nghĩa được, suốt ngày nghe nói mà cũng tin sái cổ, thật không hiểu cái kiểu gì.